białoruski

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu nr- 17/2021   Polska                           17.08.2021                ,,Skup -sprzedaż przecieranie drewna.Handel maszynami rolniczymi i budowlanymi,, Jacek Żelazko ,Majdan 17,23-310 Modliborzyce zwany dalej „Sprzedawcą”, a gospodarstwo farmerskie „BERKLI” reprezentowane przez  właściciela Berezina Aleksandra Aleksandrowicza, działającego na podstawie Statutu, zwanego dalej "Kupującym", zawarły niniejszą umowę o następującej treści:   1.  Sprzedawca" sprzedaje "Kupującemu" traktor New Holland 2001 rok,vin 1228415  1.1 Cel nabycia: na własne potrzeby. 2. Należący do "Sprzedawcy" wspomniany pojazd jest potwierdzony dowodem rejestracyjnym tzw.brifem.  3. Koszt pojazdu wynosi 11.750 (jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) euro. 4. Kupujący zapłaci w euro poprzez przelew bankowy środków na rachunek bieżący Sprzedającego w wysokości 100% wartości pojazdu, nie później niż 5 dni bankowych od daty zawarcia niniejszej umowy.  5. Traktor musi zostać przekazany Kupującemu do dnia 30 sierpień  2021 roku.  5.1. Dostawa TRAKTORA następuje na warunkach odbioru przez Kupującego na własny koszt z parkingu Sprzedającego pod adresem:23-310 Modliborzyce Majdan 17 6. Prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności stron wynikające z umowy określa ustawodawstwo Republiki Białoruś.   7. "Sprzedawca" zaświadcza, że przed podpisaniem pojazd nie jest nikomu zaprezentowany, nie został sprzedany, nie jest obciążony hipoteką, wynajęty lub aresztowany, nie istnieje spór prawny w tej sprawie, jest wolny od jakichkolwiek praw i roszczeń osób trzecich. 8. Inne warunki umowy: niema. 9. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach mających jednakową moc prawną, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.  10.Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie rości wobec tego żadnych praw.   ADRESY, DANE I PODPISY STRON:   Kupujący GOSPODARSTWO FARMERSKIE „BERKLI”  NIP  290279347  Adres: 225039, Republika Białoruś, Obwód brzeski,Rejon brzeski, 0,5 km na zachód od wsi Skoki tel/fax +375 162 29 29 00 E-mail: berkli@mail.ru EURO     BY48BAPB30122118850410000000 BELAGROPROMBANK JSC     BREST BRANCH S.W.I.F.T.  BAPBBY2X BANK  KORESPONDENT  DLA  EUR: DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN, GERMANY S.W.I.F.T.  DEUTDEFF ACC. 100949904700              __________        A.A.  Berezin  m.p.    Sprzedający : Jacek ŻELAZKO "Skup sprzedaż -przecieranie drewna.Handel maszynami rolniczymi i budowlanymi" Majdan 17 23 - 310 MODLIBORZYCE TEL. 665762339 EMAIL jacekzelazko@o2.pl  NIP PL 8621525631 BANK PKO BP PL  NR SWIFT/BIC : BPKOPLPW PKO BP PL 92102032350000540201291590

polski

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu nr-17/2021 Polska 17.08.2021 ,,Skup -spredaż przecieranie drevna.Handel maslniczymi i budowlanymi ,,Jacek Żelazko, Majdan 17,23-310 Modliborzyce zwany jest „Sprzedawcą”, a gospodarstwo rolne „BERKLI” jest reprezentowane przez Aleksandra przez ziemię.zwaną dalej „Kupującym” , następujące warunki nie mają zastosowania: 1. Sprzedawca "sprzedaje" Kupującemu "traktor New Holland 2001 rok, nr 1228415 1.1 Cel zakupu: na własne potrzeby. 2. Pociąg należący do „Przedawcy” potwierdzany jest tzw. dowodem rejestracyjnym. 3. Koszt pociągu wynosi 11.750 euro (jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt). 4. Kupujący płacą z góry w euro przelew środków bankowych na koszt Akceptanta w wysokości 100% kosztu pociągu, nie później niż 5 dni bankowych od dnia zrealizowania obecnego stanu. 5.Ciągnik musi pozostać pokazany Kupującemu do 30 lipca 2021 r. 5.1. Dostawa CIĄGNIKA odbywa się w punktach kontrolnych za pośrednictwem Kupującego na jego koszt z parkingu Sprzedawcy pod adresem: 23-310 Modliborzyce Majdan 17 6. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron w rezultacie warunkowo ustanowiły Konstytucję Republiki Białoruś. 7. „Sprzedawca” zeznaje przed podpisaniem pociąg nie jest nikomu przedstawiany, nie jest sprzedawany, nie jest przejętym hipoteką, wynajmowany ani aresztowany, nie jest prawdziwym sporem w tej sprawie, jest wolny od wszelkich praw i sporów osób trzecich. 8. Inne warunki: brak. 9. Niniejszy warunek pozostaje w mocy w dwóch egzemplarzach o tej samej mocy prawnej, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 10. Kupujący dowiedział się o stanie pociągu i nie dorasta z tymi zachłannymi prawami. STRONA ADRESÓW, DATY I PODPISÓW: Kupowanie FARMERSKIE FARMERSKIE „BERKLI” NIP 290279347 Adres: 225039, Republika Białoruś, obwodnica Brzeski, obwód brzeski, 0,5 km na zachód od wszystkich Skoków tel/fax +375 162 29 29 00 E-mail: berkli@mail.ru EURO BY48BAPB30122118850410000000 BELAGROPROMBANK JSC BRZEŚĆ ODDZIAŁ SZYBKI. DZIECKO2X KORESPONDENT BANKOWY ZA EURO: DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT NAD MENEM, NIEMCY SZYBKI. DEUTDEFF AKC. 100949904700 __________ AA Berezin poseł. Sprzedawanie: Jacek ŻELAZKO "Skup sprzedaż -przecieranie drewna.Handel rozlniczymi i budowlanymi" Majdan 17 23 - 310 MODLIBORZYCE TEL. 665762339 e-mail jacekzelazko@o2.pl NIP PL 8621525631 BANK PKO BP PL NR SWIFT / BIC: BPKOPLPW PKO BP PL 92102032350000540201291590

PolskoAngielski.pl | Jak korzystać z tłumaczenia białoruski-polski?

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.